Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Säännöt


NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Karppisten sukuseura ry ja sen kotipaikka on Vaalan kunta. Sen toiminta-alue koko Suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi, seuraksi ja sukuseuraksi ja sen kokouksia sukukokouksiksi tai kokouksiksi.


TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. toimia suvun jäsenten yhdyssiteenä ja vaalia sukuseuran perinteitä;

 2. koota piiriinsä isän ja äidin puolelta Karppisten sukuun kuuluvat, siitä polveutuvat tai avioliiton kautta sukuun liittyneet;

 3. harrastaa, kehittää ja tukea suvun keskuudessa suoritettavaa tutkimustoimintaa

 4. edistää suvun jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta;

 5. harjoittaa yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa;

 6. valvoa suvun yhteisiä etuja;

 7. avustaa suvun varattomia jäseniä mahdollisuuksien mukaan;

 8. edistää lahjakkaiden suvun jäsenten pyrkimyksiä ja kehitystä.TOIMINTATAPA JA KOKOUKSET
Yhdistys toimii pitämällä sukukokouksia, edistämällä suvun historian tutkimusta ja sen muistojen säilyttämistä sekä pitämällä jäsenluetteloa sukuun kuuluvista henkilöistä.


JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka alun perin polveutuu Karppinen-nimeä kantavasta suvusta sekä tällaisen puoliso.
Sukuseuran varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen ja hän on suorittanut jäseneksi liittymiseen sisältyvän, kuluvalle toimintakaudelle vahvistetun jäsenmaksun sukuseuralle.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla kirjallisesti siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä sukuseuran kokouksessa.
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuuksista suorittaa jäsenmaksu, katsotaan eronneeksi sukuseurasta, jos hän jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa kutsua yhdistyksen jäsen, joka toiminnallaan on erityisen huomattavassa määrässä edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.


HALLITUS
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sukuseuran sukukokous ja sen toimeenpanovaltaa hallitus. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja 3-7 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta seuran sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrittelee heidän tehtävänsä ja niistä maksettavat palkkiot.
Hallitus on päätösvaltainen, jos 4 jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he siihen katsovat olevan aihetta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


JÄSENMAKSUT JA EROAMINEN
Yhdistyksen jäsen suorittaa sukuseuralle vuosittain jäsenmaksun, minkä suuruuden yhdistyksen varsinainen sukukokous kutakin toimintavuotta varten vahvistaa. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka suorittaa maksuvuonna voimassaolevan jäsenmaksunsa viisitoistakertaisena.
Milloin jäsen on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai muistutuksen jälkeen jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.


TALOUDENHOITO JA TILINTARKASTUS

 1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa tilivuosittain hallinto ja tilit ja antaa lausuntonsa taloudellisesta asemasta ja hoidosta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista sukuseuran  kokousta.

Toimintansa tukemista varten yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, järjestää arpajaisia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteään omaisuutta.


SUKUSEURAN KOKOUKSET Yhdistyksen varsinainen kokous eli sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.


KUTSU SUKUKOKOUKSEEN
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle sukuseuran hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle tai julkaistava sanomalehdessä. Postittaminen tai julkaisemisen on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

10§
VARSINAINEN SUKUKOKOUS
Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. Etsitetään hallituksen kertomus kuluneelta toimintakaudelta sekä kahta tilikautta koskevat tilit sekä tilintarkastajain lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten ja päätetään jäseniltä kannettavista jäsenmaksuista;
 9. Vahvistetaan talousarvio seuraavaa toimintakautta varten;
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä;
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi;
 12. Valitaan hallituksen jäsenet (3-7) seuraavaksi toimikaudeksi;
 13. Päätetään toimihenkilöille maksettavista palkkioista;
 14. Käsitellään muut hallituksen esittämät kokouskutsussa mainitut asiat sekä
 15. Käsitellään muut kokouksessa herätetyt kysymykset edellyttäen, että kokous antaa siihen suostumuksensa ja huomioon ottaen yhdistyslain määräykset;
 16. Kokouksen päättäminen.

11§
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Ylimääräinen sukukokous kutsutaan koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenes osa yhdistyksen jäsenistä on sitä vaatinut hallitukselle jättämällään kirjelmällä, jossa on ilmoitettu käsiteltäväksi tuleva asia. Ylimääräisessä sukukokouksessa käsitellään se tai ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

12§
YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

13§
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia varsinaisessa sukukokouksessa, jossa esitettyjä muutoksia kannattaa ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

14§
YHDISTYKSEN TOIMINNAN LOPETTAMINEN TAI PURKAMINEN
Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, käytetään varat sen jälkeen, kun yhdistyksen velat on maksettu yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavlla sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen. Ellei yhdistyksen viimeinen kokous ole päättänyt toisin, luovutetaan yhdistyksen varat, arkisto ja omaisuus Suomen sukututkimusseura ry:lle tai vastaavalle rekisteröidylle järjestölle.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä. Säännöt on hyväksytty käyttöön sukukokouksessa Oulussa 16.8.2003.